• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Beleid


  Boeren voor Natuur is een visie die stuurt op een agrarische bedrijfsvoering die naar verwachting positief effect heeft op water, natuur en landschap en milieu. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld het Programma Beheer van het Ministerie van Economische Zaken. Dat programma stuurt op het realiseren van nauw omschreven natuurdoeltypen.

  Europees beleid

  Boeren voor Natuur past goed binnen de doelstellingen van het Europese milieu- en plattelandsbeleid. Het gaat om duurzame landbouw, er wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, het milieu verbetert en de maatregelen zijn goed voor de maatschappelijke structuur op het platteland. Grote drempel is vooralsnog de staatssteuntoets door de Europese Commissie. Die heeft tot doel te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie tussen boeren ontstaat door financiële bijdragen van overheden.

  Staatssteuntoets
  Wanneer er overheidsgeld naar individuele bedrijven gaat, toetst de Europese Commissie op ongeoorloofde staatssteun. Deze zogenaamde staatssteuntoets heeft tot doel oneerlijke concurrentie door financiële bijdragen van de overheid te voorkomen. De staatssteunregels houden in dat steun aan boeren alleen is toegestaan voor zover er sprake is van het vergoeden van inkomstenderving en extra arbeid door het leveren van gewenste maatschappelijke diensten. Dit moet goed gemotiveerd worden. Na een lange procedure heeft de Europese Commissie in juli 2006 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de vergoedingenmethodiek van Boeren voor Natuur. De toestemming is  verleend voor een pilot in de polder Biesland bij Delft en op Twickel. De goedkeuring betreft een periode van 10 jaar. Na 5 jaar (eind 2012). wordt geëvalueerd of de hoogte van de vergoeding nog steeds in de pas loopt met de ontwikkelingen in de markt. Daarna wordt mogelijk toegestaan dat meer boeren gaan werken volgens het concept Boeren voor Natuur.
   
  Regionaal beleid
   

  Regio Twente
  Boeren voor natuur past goed binnen het beleid van RegioTwente. het beleid van RegioTwente is er op gericht de unieke landschappelijke kwaliteiten van Twente beter te benutten. RegioTwente heeft haar beleid vertaalt in het programma 'Ruimte & Vrije tijd gericht op betere benutting van landschappelijke kwaliteit, een goede ruimtelijke ordening, een aantrekkelijk woonklimaat en investeren in recreatie en toerisme (Landgoed)'. 
   
  Waterschap Vechtstromen
  De beleidslijnen van het waterschap sluiten aan bij de Kaderrichtlijn water en Waterbeheer 21e eeuw.

  Provincie Overijssel
  Onder het thema Natuur en Platteland geeft de Provincie uitleg over haar visie voor natuur en platteland. De doelstellingen voor Boeren voor Natuur passen hier goed in en de Provincie ondersteunt dit initiatief dan ook van harte.